Get Adobe Flash player


1.PRZEDMIAR ROBÓT(daw. kosztorys nakładczy):  zawiera opis wszystkich robót budowlanych czy instalacyjnych w kolejności ich wykonania oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych (tzn. wskazuje z jakich katalogów należy skorzystać przy wycenie - KNNR, KNR, PKZ itp.). Zawiera obliczenie ilości poszczególnych robót (np.  metry kwadratowych ścian, posadzek, stropów, tynków, powierzchnię malowania, itp.) Nie zawiera żadnych cen a jedynie odpowiednie rubryki do wypełnienia przez potencjalnych wykonawców. Przedmiar robót jest przydatny na etapie wyboru firmy, która ma realizować inwestycję. Zlecając pracę każdy bierze pod uwagę koszt usługi. Będzie on określony właśnie na podstawie przedmiaru dostarczonego potencjalnym wykonawcom

2.OBMIAR: zestawienie robót wg opisu z poz. 1, lecz sporządzone po wykonaniu robót.

3.KOSZTORYS INWESTORSKI:  sporządzany jest na bazie przedmiaru robót i służy do ustalania kosztu całej planowanej inwestycji poprzez ustalenie cen materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia za pracę sprzętu i ludzi. Kosztorys ten pozwala określić koszty wykonania poszczególnych etapów robót, a także koszt wykonania różnych elementów budynku (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.). Zaletą tego typu kosztorysu jest możliwość finansowego przeanalizowania różnych wariantów rozwiązań budowlanych. Kalkulacja kosztorysowa może być dokonana:

4.KOSZTORYS OFERTOWY:  złożony przez wykonawcę, na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót, proponuje cenę, za którą wykonawca jest gotowy wykonać roboty ujęte w przedmiarze. Jeżeli udostępnimy dokumentację i przedmiar kilku firmom, to przy wyborze wykonawcy będziemy mieli możliwość uwzględnić najkorzystniejszą propozycję. Przy czym należy pamiętać, że nie zawsze najtańsza oferta jest najlepsza. Na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu inwestorskiego znamy koszty inwestycji - jeżeli oferta wykonawcy jest bardzo tania w porównaniu z kosztorysem inwestorskim, należy to dokładnie sprawdzić. Może się okazać, że wykonawca zatrudnia pracowników o niskich kwalifikacjach lub proponuje ceny materiałów wybrakowanych czy też niskiej jakości. Jeżeli planujemy skorzystać z takiej oferty, najbezpieczniej będzie zlecić weryfikację kosztorysu.

5.KOSZTORYS DODATKOWY: może być niezbędny do wyceny robót dodatkowych lub zamiennych. Zgodnie z wymogami formalno-prawnymi  inwestor powinien odrębną umową lub aneksem (ew. protokołem konieczności), określić roboty dodatkowe. Wykonawca nie powinien przystępować do realizacji robót dodatkowych bez pisemnej zgody inwestora i zatwierdzonego przez zamawiającego kosztorysu na roboty dodatkowe. W przypadku robót zamiennych, jeżeli prace wykonywane są w oparciu o dokumentację projektową, konieczne będzie sporządzenie kosztorysu po dostarczeniu dokumentacji zamiennej (ważne z uwagi na przepisy art. 647, 648 i 649 k.c. zgodnie z którymi wykonawca robót budowlanych ma obowiązek wykonania robót m.in. zgodnie z projektem). Oczywiście można roboty dodatkowe lub zamienne rozliczyć kosztorysem powykonawczym bez sporządzania kosztorysu dodatkowego, ale z praktyki wynika, że powstają wtedy spory co do podstaw wyceny, szczególnie dla robót nietypowych, dla których brak jednoznacznych podstaw w istniejących katalogach do ustalenia nakładów rzeczowych. Konkretne zasady rozliczeń wynagrodzenia wykonawcy z tytułu robót dodatkowych bądź zamiennych powinny być ukształtowane w treści umowy zasadniczej.


6.KOSZTORYS POWYKONAWCZY:  jest sporządzany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zamian w stosunku do umowy, przedmiaru i kosztorysu ofertowego. W praktyce (poza ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym) prawie zawsze zachodzi konieczność sporządzenia tego kosztorysu, szczególnie przy pracach remontowych. Wynika to często z niedokładnie sporządzonych przedmiarów lub też zmian zakresu robót (np. dodatkowe pomieszczenia do malowania) ew. z uwagi na prace dodatkowe lub zamienne znacznie odbiegające od przyjętych w umowie.

7.KOSZTORYS DLA BANKU W ZWIĄZKU Z KREDYTEM:  kosztorys szacunkowy, nie wymagający sporządzania dokładnych przedmiarów, ale też dzięki temu tani. Nie można się jednak na nim opierać przy określaniu dokładnej wartości robót. Nie może też stanowić podstawy umowy na roboty budowlane z uwagi na szacunkowy charakter. Taki koszton/s jest niezbędny, by uzyskać od banku kredyt na dom, na budowę, na remont itp.Copyright © Firma"Wójcik" 2011.            All Rights Reserved.